راه های ارتباطی
تلفن :  
 
تلفکس: 32773848-044 

موبایل: ۱۳۵۹ ۴۴۳ ۰۹۱۴

ایمیل:  chalikdoor@yahoo.com

        info@chalikdoor.com

وب سایت : www.chalikdoor.com